Bob Dylan (Gotta Serve Somebody) Grammy 1980 Live STEREO